danger/u/
Fav doujin artists?

| Mine would have to be AshWing, Mohiki Hayami, and InCase


| mogiki*


| Prob Asanagi, Happy hand, Sian, Obui, Fan no hitori.


| Ching chong, chang chong, chung chong and mio yang.


| locon
tsukuru
kuro tengu


| >>705519

Ah yeah locon :)


| Takatsu


| nanashi


| Ajisaidenden, I love the way aji-sensei draw and write doujins


| Chinzurena


| SHADMAN

Total number of posts: 11, last modified on: Thu Jan 1 00:00:00 1603192595

Refresh